Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai Thuế GTGT

27/09/2019

CÁCH KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT

Trong quá trình lập Tờ khai thuế kế toán không thể tránh khỏi việc bị sai ở một số các chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra kịp thời và sửa chữa trước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thì Doanh nghiệp không bị phạt.

Vậy cách điều chỉnh Tờ khai Thuế GTGT là như thế nào? Finway xin hướng dẫn bạn những nguyên tắc khi kê khai bổ sung điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT .


Trước hết, sẽ có 2 thời điểm khi phát hiện sai sót như sau:

I.        Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp Tờ khai

Khi phát hiện sai sót (Không quan trọng là sai sót này có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp/được khấu trừ hay không...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Cách xử lý:

Không lập Tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại Tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn.

(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận Tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là Tờ khai đúng)

Ví Dụ: Ngày 15/11/2019 Công ty ABC nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019. Nhưng đến ngày 16/11/2019 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế (Công ty ABC nộp Tờ khai thuế theo Tháng)

Xử lý: Kế toán viên chỉ cần lập lại Tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/11/2019 vậy là xong (Vì hạn nộp Tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau).

II.     Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế

Xảy ra 2 trường hợp nhỏ là:

1.       Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, MST công ty …

Cách xử lý: Không lập Tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

- Vào trực tiếp kỳ kê khai sai

=> Chọn :"Tờ khai lần đầu"

=> Vào phụ lục kê khai sai

=> Sửa lại cho đúng (Lưu tại Doanh nghiệp để sau này giải trình).

2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh

Bước 1 : Đăng nhập vào phần mềm HTỜ KHAIK

=> Chọn: "Thuế giá trị gia tăng"

=> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

=> Chọn “Kỳ kê khai sai”

=> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”

=> Sau đó chọn: “Đồng ý”

Bước 3: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

Nguyên tắc điều chỉnh: Sai đâu sửa đó (Tức là sai chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó)

* Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (Chú ý phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu).

Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33].

Bước 4: Sau khi kê khai điều chỉnh , bổ sung xong sẽ phát sinh các trường hợp như sau

Trường hợp

Ví dụ

Khai

Nộp

TH1: Tăng số thuế phải nộp

Quý I/2018, Tờ khai đã nộp có số thuế phải nộp 10tr

2019 phát hiện Kế toán bỏ sót 1 Hóa đơn đầu ra có số thuế 20tr

Lập lại Tờ khai sai thành đúng:

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 10tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 30tr

Giải trình bằng văn bản KHBS:

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] trên KHBS là 20tr

-      Phải nộp thêm 20tr

-      Phạt chậm nộp =  số thuế phải nộp thêm x số ngày chậm nộp (ngày sau ngày hết hạn nộp của Tờ khai sai đến thời điểm nộp lại KHBS) x 0.03%/ngày

TH2: Giảm phải nộp

Quý I/2018 Tờ khai cũ có số thuế phải nộp 100tr

Năm 2019 phát hiện ra 1 hóa đơn đầu ra có số thuế là 8tr bị kế toán khai nhầm thành 80tr

Lập lại Tờ khai

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 100tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 28tr

Giải trình KHBS

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] trên KHBS là (72tr)

Tiền thuế GTGT nộp thừa được chuyển sang kỳ sau và bù trừ với nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau

TH3: Tăng thuế được khấu trừ

Quý I/2018 số thuế được khấu trừ (100tr)

Quý II/2019 phát hiện ra kế toán khai hóa đơn đầu ra 10tr nhầm thành 100tr

Lập lại Tờ khai

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 100tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 190tr

Giải trình KHBS

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [43] trên KHBS là 90tr

Điều chỉnh tờ khai quý II/2019

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [38]: 90tr của Tờ khai thuế quý II/2019

Không phát sinh

TH4: Giảm thuế được khấu trừ

Quý I/2018, số thuế được khấu trừ là (200tr)

Quý II/2019 phát hiện ra 1 tờ hóa đơn đầu vào có số thuế là 10tr khai thành 100tr

Lập lại Tờ khai

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 200tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 110tr

Giải trình KHBS

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [43] trên KHBS là (90tr)

Điều chỉnh tờ khai quý II/2019

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37]: 90tr của Tờ khai thuế quý II/2019

Không phát sinh

TH5: Giảm khấu trừ và tăng phải nộp

Quý I/2018, số thuế được khấu trừ (20tr)

Quý II/2019 phát hiện ra thiếu 1 hóa đơn đầu ra có số thuế phải nộp là 50tr

Lập lại Tờ khai

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 20tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [41] là 0tr, chỉ tiêu [40] là 30tr

Giải trình KHBS

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] trên KHBS là 30, chỉ tiêu [43] là (20tr)

Điều chỉnh tờ khai quý II/2019

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37]: 90tr của Tờ khai thuế quý II/2019

-      Phải nộp 30tr

-      Phạt chậm nộp (từ 1/5 – ngày nộp KHBS) x 0.03%

TH6: Giảm phải nộp và tăng khấu trừ

Quý I/2018, số thuế phải nộp 80tr

Quý II/2019 phát hiện 1 hóa đơn đầu ra có số thuế 150tr khai 2 lần

Lập lại Tờ khai

-     Trước điều chỉnh, Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 00tr

-     Sau điều chỉnh; Tờ khai Quý I/2018 chỉ tiêu [40] là 0tr, chỉ tiêu [41] là 70tr

Giải trình KHBS

Chênh lệch giữa số điều chỉnh vói số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] trên KHBS là (80), chỉ tiêu [43] là 70tr

Điều chỉnh tờ khai quý II/2019

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [38]: (70tr) của Tờ khai thuế quý II/2019

-      Kỳ trước nộp thừa 80tr à DN tự bù trừ với nghĩa vụ thuế của các kỳ tiếp theo

TH7: Có sai sót nhưng không thay đổi nghĩa vụ thuế

Quý I có 1 hóa đơn đầu ra có số thuế 10tr, khai nhầm thành 100tr

Đồng thời có 1 hóa đơn đầu vào 10, khai nhầm thành 100tr

-    Lập lại Tờ khai sai thành đúng

-    Không có KHBS

 

Finway vừa chia sẻ cho các bạn chi tiết về cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, hi vọng các bạn có thể áp dụng vào công việc của mình

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào hãy để lại comment hoặc gọi ngay cho Finway để được Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán Finway

Địa chỉ: Tầng 2, số 21, ngõ 01, đường Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Phone: 024.8586.8000 - 091.3979.184

Email: dichvu@finway.vn

Website: http://finway.vn/

FanPage: https://www.facebook.com/ketoan.finway/

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN:

DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

CHỮ KÍ SỐ

CHỮ KÍ SỐ

Chữ kí số hay còn được gọi là Chứng thư số, token điện tử..., là một thiết bị được mã…

ĐỌC THÊM
HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ

HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ

Quyết toán Thuế không còn là nỗi lo, Finway sẽ giúp Doanh nghiệp kiểm tra, rà soát, hệ thống lại…

ĐỌC THÊM
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 36 của Nghị Định 119/2018/NĐ-CP quy định: tất cả các DN trên toàn quốc bắt buộc sử dụng hóa…

ĐỌC THÊM
HỖ TRỢ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

Là Doanh nghiệp kinh doanh trên thương trường khốc liệt thì không thể thiếu sự đồng hành của Ngân hàng.…

ĐỌC THÊM
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Để bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh, việc không thiếu chính là Đăng ký thành lập Doanh nghiệp. Finway…

ĐỌC THÊM

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH Du Lịch Vạn AnCông ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế A1A VINANgân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamNgân Hàng Tmcp Tiên PhongCông ty Cổ phần MiSaCông Ty Cổ Phần Địa ốc Nhà ViệtCông Ty Cổ Phần XIM GroupBHXH EFYCông ty cổ phần chữ ký số New CA Chữ ký số BKAVCông ty TNHH Vanesa Beauty Việt NamNgân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng Quốc Tế Việt NamCông ty TNHH Thương mại và Phát triển Bắc Thái
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán Finway
091.3979.184